Rock the Tikka - Champagne Mint

Adorable mini polki tikka set with champagne polki stones

About 2" long